Ga naar de inhoud

Privacyverklaring: Kool & Partners Mediation

Informatie over de manier waarop wij met jouw privacygevoelige gegevens omgaan:

Wij, de verwerkingsverantwoordelijke zijn: Kool & Partners, Rul 13 a, 5591 TV te Heeze; tel nr 06-55112039; kool@kool-partners.nl en eventueel de bij de mediation betrokken co-mediator.

Als mediator hebben wij gegevens nodig om met en voor jou te kunnen werken. Voor jou werken kan zijn: Het opstellen van een aanvraag voor een toevoeging, een mediationovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst, maar ook het sturen van een factuur. In het geval van het verbreken van een relatie een (echt)scheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan, een draagkrachtberekening voor partner- of kinderalimentatie en het opstellen van een verdeling van het huwelijksvermogen. In het geval van een werk-gerelateerde zaak de van toepassing zijnde informatie of in het geval van een strafzaak mogelijk de betreffende aangifte(s). Voor al die activiteiten hebben wij gegevens nodig die we aan jou vragen, en/of die we van de Rechter of het OM krijgen. . De grondslagen zijn dan dat jij ons toestemming geeft, dat we samen de mediationovereenkomst willen uitvoeren, en in het geval van jouw BSN, dat de Raad voor Rechtsbijstand en de Rechtbank deze nodig hebben. Zonder die gegevens kunnen wij niet voor je werken, en moeten we in de meeste gevallen ons werk voor jou stopzetten.

Voor het uitvoeren van de mediationovereenkomst en het bereiken van de daarin opgenomen doelen hebben wij persoonlijke gegevens1 van je/jullie nodig. De gegevens die we van jou krijgen worden alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van ons werk, dus aan de Raad voor Rechtsbijstand, de Rechtbank en de advocaat die een verzoek indient bij de rechtbank, of aan de wederpartij in een vaststellingsovereenkomst. Dat gebeurt altijd pas als er volledige instemming met jou is, daar teken je ook voor.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons, ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld. We bewaren ze zolang de mediation loopt. Daarna worden ze in een archief opgeslagen om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep. De bewaartermijn wordt gerelateerd aan de wettelijke bewaar termijnen, daarna worden al jouw gegevens door ons gewist. In de bewaar-periode van kun je bij ons terecht met vragen. Ook kan je opvragen welke gegevens wij hebben, en deze laten verwijderen2.

Wij maken voor ons werk soms gebruik van gegevens uit andere bronnen. Zo kunnen we aan de hand van het kenteken van jouw auto, via een openbare website zoals van de ANWB, de dagwaarde van jouw auto schatten. Het resultaat daarvan wordt altijd met jou besproken.

Wij werken niet op andere manieren met jouw gegevens. Ze worden door ons niet gecombineerd voor profiling, of automatische besluitvorming, en worden ook niet gekoppeld aan andere databases.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op*.

De volgende maatregelen zijn genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL)  Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • We gebruiken op onze website geen cookies, en ook geen ‘Facebook pixel’ of soortgelijke technieken

Ten slotte: *Mocht je ondanks onze uitleg of oplossing denken dat wij niet juist met jouw privacygevoelige gegevens omgaan, dan kun je daarover een klacht indienen bij de toezichthouder, www. AutoriteitPersoonsgegevens.nl.

1 We praten dan over namen, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres en in geval van scheiding de huwelijksdatum en -plaats, bankrekeningnummer(s) en bezittingen en schulden van jou en minderjarigen/jong-meerderjarigen waarvoor jij verantwoordelijk bent.

22 Verwijderen van gegevens kán inhouden dat wij geen werkzaamheden meer voor jou kunnen verrichten. Dit verzoek dient gepaard te gaan met een kopie van jouw identiteitsbewijs zodat aangetoond wordt wie het verzoek doet. Verwijderen zal niet plaatsvinden binnen 18 maanden na beëindiging van de mediation met het oog op artikel 12 van het MfN-reglement.